Karlsson Klimat AB
hem
hem

Ventilation och värmeåtervinning

Alla byggnader behöver ventilation, dels för att husen inte skall ruttna och mögla och dels för att
inomhusluften skall bli förorenad av människor och verksamheter i byggnaden. Genom värmeåtervinning kan energi sparas.
Tyvärr har det visat sig att värmeåtervinning ur ventilationsluft från småhus har en betydligt sämre verkningsgrad än i
större nyggnader. Delvis beror det på att fläktar för de små luftflöden det är tal om i småhus (typiskt är ett luftflöde på 40 l/s)
har en synnerligen låg verkningsgrad. Ett ventilationsaggregat för ett småhus kan återvinna ca 2 000 - 2 500 kWh värme per
år men den extra elförbrukningen för återvinningsaggregatet är ca 1 000 kWh/år.
Enligt byggreglerna skall värmeåtervinning eller andra åtgärder vidtas om man har elvärme eller använder olja, kol, gas, torv
till övervägande del. Med andra åtgärder menas att man i stället för återvinning kan göra andra energisparande
åtgärder med samma spareffekt, t ex bättre isolering, solvärme m m.
Om man anordnar med en värmepump är alltid detta krav på "andra åtgärder" uppfyllt.
Det förekommer 3 typer av ventilationssystem:
Typ S innebär att ventilationen sker genom självdragskrafter (=att varmare luft stiger uppåt).
Inomhus är det varmare än ute under större delen av året och då kan självdrag fungera bra.

Typ F har man om en fläkt finns som suger ut en förutbestämd luftmängd konstant.
Ersättningsluft tas in genom ventiler, t ex vid fönstren. Typ FT innebär att det finns fläktar som
både tillför och bortför luft. System FT används i bostadssammanhang ihuvudsak endast när man har värmeåtervinning.

Ventilationssystem av typ S och FT är ur energisynpunkt vanligtvis sämre än typ F.
Vid de två förstnämnda läcker större eller mindre mängder luft in genom otätheter i klimatskalet.
Med typ F däremot kan man inte förhindra läckaget men väl ta hand om det och låta det vara en del av det önskade ventilationsflödet.
Härigenom kommer ventilation typ F att vara i sig mer energisnålt än de andra systemen.