Karlsson Klimat AB
hem
hem

Kantisolering

Småhusens svagaste punkt!
Småhus grundläggs ofta genom "platta på mark". I sådana fall har det visat sig att värmeförlusterna genom kanten,
d v s genom den del av plattan som ligger närmast ytterfasaden, vanligen blir mycket stor. Inte minst gäller det om man har golvvärme.
Kant vid platta på mark

Figuren visar en betongplatta (platta på mark, grå). På den står ytterfasaden av tegel och därinnanför en mineralullsisolerad vägg.
Octopus rekommenderar att man lägger golvslingorna (blå) i underkant eller under betongen medan vissa andra golvvärmetillverkare
föredrar att lägga slingorna i betongens överkant.

Låt oss först se på förhållandena om man inte har golvvärme.
Erfarenhetsmässigt vet man att det blir mycket kallt i vinkeln mellan platta och vägg, bl a för att rumsluften lätt kan bli stillastående där,
särskilt under t ex en säng placerad mot ytterväggen.
Det har därför varit praxis (och är fortfarande) att lägga en värmeslinga i en ränna i golvet strax intill ytterväggens insida.
Har man elvärme läggs en värmekabel, har man vattenburen värme läggs ett värmerör. Vart tar värmen från detta värmerör vägen?
Dels leds den genom betongen horisontellt ut i det fria, dels går värmen nedåt till marken men genom att man befinner sig så
nära kanten går värmen i en halvcirkel och ut i det fria.
Man kan visa att specifika värmeförlusten horisontellt blir 15 W/K för ett hus med basmåtten 15 x 8 m,
vilket skall jämföras med maximalt tillåten transmission 70 W/K. Om kantbalken isoleras
(normalt isoleras endast med 5 cm cellplast el dyl) blir förlusten ca 4 W/K.

"Kant" vid platta på mark

Värmeflödet nedåt och i en halvcirkel till uteluften kan visas vara på en 1 m bred 'remsa' in från ytterfasaden
50 W/K om ingen isolering finns. Med isolering 5 cm sjunker specifika förlusten till 21 W/K och med 10 cm isolering till 14 W/K.
Även om isoleringen ökas till 20 cm blir ändå förlusten 8 W/K.

Värmeförlusterna från kantbalken är således mycket stora.
Även med en mycket god isolering kommer förlusterna att vara mer än 10% av de totala transmissionsförlusterna.

Betrakta nu det fall som uppkommer om man har golvvärme. Förlusterna ökar då ju golvplattan är värmd till mellan 5 och 10 grader högre temperatur
än vid andra uppvärmningssystem. Det betyder att de specifika förlusterna ökar med ungefär 50%, vilket i sin tur betyder att även med god
isolering kring kantbalken blir transmissionen genom kanten ca 15% av totala transmissionen.

Konklution: Man kan inte nog isolera kanten på en platta på mark. Det gäller såväl för golvvärme som för annat uppvärmningssystem.
Isoleringen måste vara minst 10 cm tjock, gärna 20 cm, och den måste sträcka sig minst 1 m nedåt eller horisontellt ut från fasaden.
Den del av plattan som är över mark måste ävenledes isoleras.

Till skillnad från kantisoleringen är det mindre viktigt med isolering under plattan i övrigt i de fall grundvattnet ligger flera meter
(mer än 3 m) under plattan. I sådana fall blir marken i sig en isolering och det byggs upp en värmekudde under huset.